A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 11/2023

I. Định hướng sinh hoạt chi đoàn trong tháng.

* Thông tin thời sự về tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh; sinh hoạt chính trị, tư tưởng và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương trong tháng… chi đoàn lựa chọn nội dung trong Bản tin sinh hoạt chi đoàn tháng 11-2023 để sinh hoạt. Trong đó, cần tập trung:

1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tuyên truyền kết quả sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khoá XI về một số vấn đề chính sách xã hội; 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khoá IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, Nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và xã hội về vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ doanh nhân trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước theo Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10-10-2023 của Bộ Chính trị "về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới". Tuyên truyền Kết luận số 62-KL/TW, ngày 02-10-2023 của Bộ Chính trị "về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập".

3. Tuyên truyền Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV (Kỳ họp diễn ra từ ngày 23-10-2023 đến ngày 28-11-2023). Tại Kỳ họp lần này, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 09 dự án luật và cho ý kiến 08 dự án luật; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, năm 2024 và các vấn đề quan trọng khác, trong đó có Quy hoạch không gian biển quốc gia, tuyên truyền nhấn mạnh một số nội dung sau: (i) Quy hoạch không gian biển có ý nghĩa quan trong đối với các quốc gia có Biển; (ii) Quy hoạch không gian biển là công cụ quan trọng để cụ thể hóa “Quy hoạch tổng thể quốc gia”; (iii) Quy hoạch không gian biển có ý nghĩa là loại quy hoạch đa ngành, lần đầu tiên được lập ở Việt Nam; (iv) Quy hoạch không gian biển mang tính tổng hợp, được lập theo cách tiếp cận không gian, nhằm phân bổ, sắp xếp không gian biển cho các ngành, lĩnh vực hoạt động, thông tin, dữ liệu đầu vào cho việc lập quy hoạch phức tạp, mang tính tổng hợp và đa ngành; (v) Lập quy hoạch không gian biển có ý nghĩa nhằm hướng tới mục tiêu toàn bộ các vùng biển Việt Nam được quản lý hiệu quả và sử dụng bền vững theo không gian, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh; phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, sức chống chịu, sức tải môi trường, hệ sinh thái biển, hải đảo và hoàn thành mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia giàu, mạnh về biển theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

4. Tuyên truyền về việc triển khai thực hiện Nghị định 73/2023/NĐ-CP ngày 29-9-2023 của Chính phủ về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

5. Tuyên truyền Nghị quyết số 22-NQ/TU, ngày 29-9-2023 của Tỉnh ủy "về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các tháng cuối năm 2023"; sơ kết Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 06-5-2021 của Tỉnh ủy "về nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030". Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục cán bộ, đảng viên và Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là ở cơ sở.

6. Tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong tháng 11-2023Trong đó, tập trung tuyên truyền Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11); 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11); 77 năm Ngày thành lập Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam (23/11); 203 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11). Tuyên truyền đậm nét Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 và 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11).
 

6. Tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong tháng 11-2023

Các ngày kỷ niệm trong tháng 11:

- 09/11: Ngày Pháp luật Việt Nam

- 18/11: Ngày Thành lập Mặt dân tộc thống nhất Việt Nam

- 20/11: Ngày Nhà giáo Việt Nam

- 25/11: Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ

II. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Chủ tịch Hồ Chi Minh

1. Chuyên đề toàn khóa (triển khai học tập thường xuyên). (Xem chi tiết tại đây)

2. Chuyên đề năm 2023

- Chuyên đề của TW: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. (Xem chi tiết tại đây)

- Chuyên đề của tỉnh: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tận tâm, tận tuỵ, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững (Xem chi tiết tại đây)

III. Quán triệt Nghị quyết, văn bản của Đảng, Đoàn, Nhà nước

Đề nghị tổ chức Đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên các văn bản:

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027. (Xem chi tiết tại đây)

Nghị quyết Đại hội toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. (Xem chi tiết tại đây)

IV. Thông tin tuyên truyền chuyên đề

*Chuyên đề:  Ý nghĩa, lịch sử Ngày pháp luật Việt Nam

Tháng 6 năm 2012, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật số 14/2012/QH13 – Luật Phổ biến giáo dục pháp luật. Luật này chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ra đời đã quy định và khẳng định hơn nữa quyền được thông tin về pháp luật và trách nhiệm tìm hiểu, học tập pháp luật của công dân; nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền và các điều kiện bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tại Điều 8 của Luật quy định: Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mục đích của ngày này là nhằm tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân và doanh nhân.

Hiện nay, trên thế giới có khoảng 40 quốc gia tổ chức “Ngày Pháp luật” hay Ngày Hiến pháp như một ngày hội hằng năm để kỷ niệm ngày ký, ngày ban hành Hiến pháp của nước mình.

Ở nước ta, theo quy định tại Điều 8 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 ngày 20/6/2012 thì: Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

Việc Quốc hội lựa chọn ngày 9/11 là ngày pháp luật vì vào ngày này cách đây 75 năm, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta – Hiến pháp năm 1946. Đây là một sự kiện chính trị-pháp lý có ý nghĩa đặc biệt quan trọng mở đầu con đường phát triển mới của lịch sử lập hiến của đất nước. Ngày 09/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được ban hành. Sau Hiến pháp năm 1946, nước ta đã có thêm 4 Hiến pháp (1959, 1980, 1992, 2013), những giá trị dân chủ, quyền con người, quyền công dân, tư tưởng và mô hình tổ chức nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1946 luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tất cả các Hiến pháp và toàn bộ hệ thống pháp luật của nước ta

Chính vì vậy, mục đích, ý nghĩa quan trọng của Ngày Pháp luật là để nhân dân thể hiện tinh thần tôn vinh các giá trị, vai trò đặc biệt quan trọng của Hiến pháp, pháp luật trong cuộc sống của mỗi con người và trong sự phát triển của quốc gia, sự hưng thịnh của dân tộc, đồng thời qua đó làm cho tinh thần thượng tôn pháp luật thực sự thấm sâu vào ý thức, hành vi, hoạt động của mọi người dân, của cơ quan, tổ chức và của toàn xã hội.

Thứ nhất, thượng tôn Hiến pháp và pháp luật: Ngày Pháp luật được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, đề cao giá trị của Hiến pháp và pháp luật trong nhà nước pháp quyền, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Với ý nghĩa đó, mọi tổ chức, cá nhân tập trung nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, góp phần đưa các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, từ đó lan tỏa sâu rộng để tất cả các ngày trong năm đều là Ngày Pháp luật.

Thứ hai, xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ ứng xử phù hợp với quy định của Hiến pháp và pháp luật: Pháp luật của nước ta đảm bảo nguyên tắc công bằng, minh bạch, ghi nhận, bảo vệ, bảo đảm quyền – lợi ích cho mỗi cá nhân và sự hài hòa các loại lợi ích trong xã hội. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh hiến pháp, pháp luật; xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ, hành vi ứng xử phù hợp với quy định của hệ thống pháp luật, ý thức bảo vệ pháp luật của toàn dân.

Thứ ba, đề cao giá trị con người, xây dựng nhân cách tạo nên sự bền vững của ý thức pháp luật, của kỷ cương, phép nước: Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm đề cao giá trị con người, xây dựng nhân cách; đề cao ý thức làm chủ, tôn trọng kỷ luật, tự do trong khuôn khổ pháp luật; coi trọng các giá trị đạo đức tốt đẹp; ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, lòng yêu nước, xây dựng lối sống, nếp sống văn hoá; bồi dưỡng ý thức và năng lực phát huy giá trị văn hoá dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại là những điều kiện quan trọng góp phần hình thành con người về mặt tâm hồn, nhân cách, để mỗi con người tự ý thức về mình, về cộng đồng, về dân tộc, về đất nước. Đây chính là yếu tố tạo nên sự bền vững của ý thức pháp luật, của kỷ cương, phép nước.

Thứ tư, nâng cao hiệu quả xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân:

Thứ năm, hướng tới xây dựng nền văn hóa pháp lý: Văn hóa pháp luật rất hiện hữu, được thể hiện hàng ngày ở tất cả các lĩnh vực hoạt động của nhà nước, cá nhân và xã hội, trong nội dung, thực hành, áp dụng Hiến pháp, pháp luật, trong tất cả những vấn đề liên quan đến con người, quyền, tự do, trách nhiệm của con người. Để hình thành nền văn hóa pháp luật, cần phải xây dựng lối sống tôn trọng pháp luật. Lối sống theo pháp luật thể hiện một trạng thái thường xuyên, thường ngày, được tạo lập từ các ứng xử theo pháp luật ở mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh; không đơn thuần chỉ là một hành động nhất thời mà trở thành thói quen. Do vậy, Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tính tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn, đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân công dân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội. Đồng thời, đây còn là mô hình để vận động, khuyến khích, kêu gọi toàn thể Nhân dân chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước, phát huy triệt để tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc cùng tích cực hành động vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Xem chi tiết tại: https://www.gso.gov.vn/tin-tuc-khac/2022/11/y-nghia-lich-su-ngay-phap-luat-viet-nam/

          V. Tuyên truyền trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện năm 2023

          - Công văn số: 523 - CV/TĐTN-BTG, ngày 01/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc tuyên truyền Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023 (Xem chi tiết tại đây);

          - Kế hoạch số: 57 - KH/TĐTN-TCKT, ngày 17/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh năm 2023 (Xem chi tiết tại đây);

          - Chỉ thị số: 13-CT/TU, ngày 18/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo tuyên truyền, vận động Nhân dân xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp trên địa bàn tỉnh (Xem chi tiết tại đây);

          - Quyết định số: 385/QĐ-UBND, ngày 01/7/2022 của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Kon Tum về Quyết định ban hành Danh mục các hủ tục, phong tục không còn phù hợp trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Xem chi tiết tại đây);

          VI. Tuyên truyền Chuyển đổi số

          Tài liệu: Vai trò của thanh niên tham gia Tổ công nghệ số cộng đồng và tuyên truyện chuyển đổi số (Xem chi tiết tại đây).

          Bài giảng: Tổ chức Đoàn làm gì để hỗ trợ thanh niên Chuyển đổi số
(Xem chi tiết tại đây).

VII. Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2023

- Giảm 30% tiền thuế đất năm 2023;

- Quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe công;

- Quy điịnh mới về thu phí lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh;

- Xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành thống kê;

- Quy định mới về cung cấp thông tin của Bô Công an trên Internet;

- Hướng dẫn mốt số nội dung về chương trình phát triển đô thị;

- Quy trình mới về mức thu phi trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm;

- Sửa quy định thông báo kết quả giao dịch mua bán vàng miếng;

Nguồn: https://baochinhphu.vn/chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-thang-11-2023-102231101155357165.htm

VIII. Các văn bản tuyên truyền

- Công văn số: 1825/STP-XDKTr&PBPL, ngày 12/10/2023 của Sở Tư pháp về việc Hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật Quý IV năm 2023. (Xem chi tiết tại đây)

 - Công văn số: 1879/HĐPH, ngày 18/10/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về việc cung cấp Đề cương giới thiệu Luật THực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022. (Xem chi tiết tại đây)

------------------


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: