Thanh niên Kon Tum học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn

Trong năm 2023, Tỉnh đoàn đã tổ chức 04 hội nghị và 02 hội thi tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng, Đoàn các cấp, triển khai Luật thanh niên, các Chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
Thư viện ảnh