Khai giảng lớp đào tạo nghề - khởi nghiệp cho ĐVTN

Khai giảng lớp đào tạo nghề - khởi nghiệp cho ĐVTN

Nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm; Tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên trong quá trình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, từng bước đáp ứng nhu cầu hỗ trợ khởi nghiệp của ...