A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 01/2023

I. Định hướng sinh hoạt chi đoàn trong tháng.

* Thông tin thời sự về tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh; sinh hoạt chính trị, tư tưởng và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương trong tháng…. Trong đó, cần tập trung:

1/ Tiếp tục tuyên truyền những nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII; đồng thời, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc lãnh đạo, triển khai thực hiện.

2/ Tuyên truyền, phổ biến: Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương “cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội”; Quy định số 86-QĐ/TW, ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương về “nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài”; Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương về “phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội”; Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận số 45-KL/TW, ngày 17/11/2022 về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”; Nghị quyết số 138/NQ-CP ngày 25/10/2022 về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

3/ Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung, giá trị, ý nghĩa của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cụ thể hóa Kết luận số 01 -KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính và Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” (trước khi có Kế hoạch thực hiện chuyên đề năm 2023 của tỉnh). Tuyên truyền Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão 2023; tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Công văn số 654-CV/TU, ngày 13/02/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư Trung ương “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”; Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”,  tạo khí thế thi đua sôi nổi và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kết hợp triển khai tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh...

4/ Tuyên truyền kết quả nổi bật của các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương về các chính sách an sinh xã hội; công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, như: vượt biên, buôn bán vận chuyển các mặt hàng cấm, đặc biệt vào dịp tết (như pháo nổ, ma túy…) qua khu vực biên giới, cửa khẩu; thông tin kịp thời tình hình giá cả, kiểm tra, quản lý thị trường, kiểm soát hàng giả, hàng lậu để bình ổn giá cả, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, tăng giá và gian lận trong thương mại; tuyên truyền khuyến khích các doanh nghiệp đưa hàng Việt Nam có chất lượng cao, phục vụ các địa phương trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

5/ Tăng cường tuyên truyền thông tin đối ngoại; công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo; công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh cho người, công tác tiêm chủng vắc xin các mũi tăng cường cho nhân dân, phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, hạn hán, quản lý bảo vệ tài nguyên, khoáng sản nhất là việc quản lý và sử dụng tiết kiệm nguồn nước nhằm phục vụ cho vụ mùa Đông Xuân; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp tết ...*

Các ngày kỷ niệm trong tháng 1:

- 01/1: Tết Dương lịch;

- 06/01: 76 năm Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa;

- 07/01: 43 năm Ngày Chiến thắng chiến thranh bảo vệ biên giới Tây Nam;

- 09/01/2023: Ngày Học sinh – Sinh viên Việt Nam;

- 21/01 – 27/01: Tết Nguyên Đán

- 27/01: Kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam

- 28/01: 81 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

II. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Chủ tịch Hồ Chi Minh

Chuyên đề toàn khóa (triển khai học tập thường xuyên). (Xem chi tiết tại đây)

           2. Chuyên đề năm 2022

          - Chuyên đề của TW: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. (Xem chi tiết tại đây)

          - Chuyên đề của tỉnh: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững. (Xem chi tiết tại đây)

III. Quán triệt Nghị quyết, văn bản của Đảng, Đoàn, Nhà nước

          Đề nghị tổ chức Đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên các văn bản sau (Hoàn thành trong tháng 01/2023):

- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027. (Xem chi tiết tại đây)

- Công văn số: 1438 – CV/BTGTU, ngày 27/12/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc phổ biến , quán triệt Kết luân số 44-KL/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 74 – KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. (Xem chi tiết tại đây)

- Hướng dẫn số: 38-HD/BTGTU, ngày 27/12/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền Nghị quyết 18-NQ/TU, ngày 02/12/2022 của Tỉnh ủy khóa XVI về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023. (Xem chi tiết tại đây)

IV. Thông tin tuyên truyền chuyên đề

1. Chuyên đề 1:  Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027. (Xem chi tiết tại đây)

2. Chuyên đề 2: (Tổng hợp) Phát biểu chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tại Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt văn kiện, hội nghị Trung ương 6, khóa XIII. (Xem chi tiết tại đây)

3. Chuyên đề 3: Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris

Kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/1/1973 - 27/1/2023), Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu tập trung tuyên truyền theo chủ đề “Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam - Mốc son thắng lợi trên mặt trận ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh".

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 74-HD/BTGTW tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2023).

Hướng dẫn nhằm giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc về bản lĩnh, trí tuệ, sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trên mặt trận ngoại giao, góp phần vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; phát huy cao độ những bài học kinh nghiệm từ cuộc đàm phán, ký Hiệp định Paris để xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của đất nước.

Với chủ đề tuyên truyền “Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam - Mốc son thắng lợi trên mặt trận ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh", Hướng dẫn nêu rõ 9 nội dung cần tập trung tuyên truyền gồm:

(1) Khẳng định sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trí tuệ của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam, sự chính nghĩa của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Nhân dân ta.

(2) Bối cảnh quốc tế và trong nước dẫn tới Hội nghị Paris; quá trình chuẩn bị đàm phán đi đến ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, vai trò của các bên tham gia, thành phần tham dự và diễn biến Hội nghị; khẳng định việc đàm phán, ký Hiệp định Paris là cuộc đấu trí, đấu bản lĩnh quyết liệt giữa nền ngoại giao non trẻ với nền ngoại giao lão luyện của một siêu cường hàng đầu thế giới; Hiệp định Paris là thắng lợi của cuộc đấu tranh ngoại giao dài nhất, khó khăn nhất trong lịch sử ngoại giao nước ta ở thế kỷ XX.

(3) Kết quả Hội nghị Paris, nội dung cơ bản của Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, ý nghĩa lịch sử của việc ký kết Hiệp định Paris đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam; đối với Nhân dân yêu chuộng hòa bình và công lý, các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới.

(4) Những bài học kinh nghiệm và sự vận dụng sáng tạo việc đàm phán, ký Hiệp định Paris trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nói chung và nhiệm vụ đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân nói riêng trong tình hình mới.

(5) Những thắng lợi vĩ đại của Nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, hòa bình, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả; những thành tựu của đất nước sau hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Khẳng định rõ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại; Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

(6) Tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp của các thành viên phái đoàn đàm phán Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ tham gia phục vụ Hội nghị, thi hành Hiệp định Paris và các tầng lớp Nhân dân đã làm nên thắng lợi vẻ vang của nền ngoại giao Việt Nam nói riêng, cách mạng Việt Nam nói chung. Khẳng định tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong mỗi người Việt Nam, nhất là đối với thế hệ trẻ hiện nay.

(7) Sự ủng hộ, cổ vũ, giúp đỡ của Nhân dân, bạn bè quốc tế, trong đó có Nhân dân tiến bộ Mỹ đối với cuộc chiến đấu chính nghĩa của Nhân dân ta vì độc lập, tự do, hòa bình và công lý; đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế hôm nay.

(8) Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc, phủ nhận kết quả, ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Paris, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong thời điểm đó và đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế của nước ta hiện nay; đồng thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

(9) Phản ánh không khí phấn khởi và các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm về sự kiện diễn ra tại các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương trong cả nước, nhất là các hoạt động lớn, trọng tâm.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng; khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc; củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế hiện nay; khích lệ, cổ vũ các tầng lớp Nhân dân quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, thi đua học tập, lao động, góp phần xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu công tác tuyên truyền, kỷ niệm bảo đảm đúng tầm mức; tiến hành bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, lãng phí; kết hợp với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, sự kiện lịch sử, chính trị - xã hội quan trọng, tuyên truyền đối ngoại, ngoại giao của Việt Nam, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Nguồn: https://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/tuyen-truyen-ky-niem-50-nam-ngay-ky-hiep-dinh-paris-623658.html

III. Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2023

- Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022;

- Luật Cảnh sát cơ động 2022;

- Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022;

- Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022;

- Luật điện ảnh 2022;

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/44976/diem-moi-04-luat-co-hieu-luc-tu-ngay-01-01-2023

IV. Các văn bản tuyên truyền

- Công văn số: 11264 – CV/TWĐTN - BTG, ngày 05/12/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc phối hợp thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. (Xem chi tiết tại đây)

- Công văn số: 825 – CV/TU, ngày 19/12/2022 cuả Tỉnh ủy Kon Tum về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh(Xem chi tiết tại đây)

- Công văn số 1413 – CV/BTGTU, ngày 08/12/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV và Đjai hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII.(Xem chi tiết tại đây)

- Kế hoạch số 4360/KH-UBND, ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh Kon Tum về việc triển khai thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng dân tộc thiếu số trong chương trình phổ thông giai đoạn 2021 – 2030”. (Xem chi tiết tại đây)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: