A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Sắt son niềm tin với Đảng– Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum luôn xứng đáng là Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên.

Trong những năm qua Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum luôn coi xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước, tập trung đẩy mạnh công tác củng cố tổ chức Đoàn, giáo dục rèn luyện, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên trong đoàn viên, thanh niên, đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm trẻ hoá đội ngũ đảng viên, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng.

Giáo giục lòng yêu nước cho ĐVTN qua các phong trào, hoạt động tuần tra, bảo vệ biên giới thiêng liêng của Tổ quốc

Năm 1924, Hồ Chí Minh về Trung Quốc thành lập Việt nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội, nòng cốt là những thanh niên trẻ trong nhóm Tâm Tâm Xã mà cán bộ lão thành Phan Chu Trinh đưa sang Trung Quốc học hỏi cách mạng Tân Hợi –thuyết tam dân: dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc. Như vậy có thể khẳng định, trước khi Đảng ra đời, Hồ Chí Minh đã xác định thanh niên là rường cột của nước nhà trong tương lai.

Những năm 1929, đầu 1930 sự phát triển phong trào cộng sản ở Việt Nam tăng mạnh dẫn đến sự ra đời của ba tổ chức cộng sản là An Nam Cộng sản Đảng, (6/1929), Đông Dương Cộng sản Đảng (7/1929) và Đông Dương Cộng sản liên đoàn (10/1/1930). Nhận chỉ thị của Quốc tế cộng sản tháng 2/1030, Hồ Chí Minh về Hương cảng, Trung Quốc hợp nhất 3 tổ chức thành Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930). Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, đánh dấu bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Sự ra đời của Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công chuẩn bị cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, là kết quả tất yếu của lịch sử, là kết quả của quá trình kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển của cách mạng nước ta và xu thế của thời đại. Đảng ta ra đời đã chấm dứt thời kỳ bế tắc, khủng hoảng về đường lối cứu nước trong hơn hai phần ba thế kỷ, kể từ khi nước ta bị đế quốc xâm lược. Từ đây, cách mạng nước ta có đường lối đúng đắn. Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự trở thành người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Trong suốt 90 năm lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đánh giá đúng vị trí, vai trò quan trọng của thanh niên và công tác thanh niên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa VII) về công tác thanh niên trong thời kỳ đổi mới đã khẳng định: “Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng”. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, BCH Trung ương Đảng (Khóa X) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên” tiếp tục khẳng định: Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhận những công việc đòi hỏi hy sinh, gian khổ, sức khỏe và sáng tạo. Thanh niên là độ tuổi sung sức nhất về thể chất và phát triển trí tuệ, luôn năng động, sáng tạo, muốn tự khẳng định mình.

Tổ chức các diễn đàn Cử tri trẻ, các hội thảo góp ý các Dự thảo văn bản pháp luật

Nhận thức được tầm quan trọng đặc biệt đó của thanh niên, trong những năm qua ĐOàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum luôn coi xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước, tập trung đẩy mạnh công tác củng cố tổ chức Đoàn, giáo dục rèn luyện, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên trong đoàn viên, thanh niên, đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm trẻ hoá đội ngũ đảng viên, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng...  Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, trong đó đặc biệt chú trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, văn hóa cho đoàn viên, thanh niên. Kịp thời quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa các chủ trương, Nghị Quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào Nghị Quyết, chương trình, kế hoạch hoạt động của Đoàn và giáo dục ý thức trách nhiệm của Đoàn viên, thanh niên. Chú trọng triển khai đồng bộ, toàn diện với nhiều nội dung và cách làm sáng tạo, nhiều hoạt động nổi bật đem lại hiệu quả cao, phù hợp với tình hình địa phương như:

Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, thường xuyên chỉ đạo và định hướng tổ chức các phong trào, hoạt động cách mạng bằng nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, tạo khí thế cách mạng, thông qua các hình thức như: Tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt, các lớp bồi dưỡng, tập huấn về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; các chủ trương, chính sách pháp luật, đường lối, Nghị quyết của Đảng, của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức và cụ thể hoá các nội dung thực hiện đến đông đảo ĐVTN cùng các tầng lớp nhân dân; các diễn đàn, tọa đàm về Đảng Cộng sản Việt Nam, về “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”; các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh... thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Bồi đắp và nâng cao nhận lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên qua việc thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp tỉnh và cấp huyện của Đoàn.

Trên cơ sở Nghị quyết, các Đề án, Chương trình, Kế hoạch của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch trọng tâm trong công tác giáo dục, bồi dưỡng cho thanh niên như: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV nhiệm kỳ 2015- 2020; Đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho TTN giai đoạn 2015 – 2020”; Hướng dẫn số 120 -HD/TĐTN-BTG, ngày 20/4/2017 về học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2017-2020; Kế hoạch số 123-KH/TĐTN-BTG, ngày 15/02/2019 về việc triển khai Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” giai đoạn 2018 – 2022,…

Các hoạt động của tuổi trẻ tuyên truyền phòng, chống ma túy, tội phạm và các tệ nạn xã hội

Điểm mới và sáng tạo trong công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn các cấp trong thời gian vừa qua là việc triển khai thực hiện các Bộ công cụ tuyên truyền cô đọng, dễ nhớ qua các sản phẩm dạng Infographic (thiết kế đồ họa thông tin)về Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chương trình, Nghị quyết của Đoàn; những lời dạy, câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sản phẩm “Theo dòng lịch sử” mỗi tháng tuyên truyền về các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước, của Đoàn, về các anh hùng, liệt sĩ của đất nước, của dân tộc,... được thực hiện tuyên truyền định kỳ hàng ngày, hàng tuần trên Trang thông tin Điện tử tổng hợp Tỉnh Đoàn, Fanpage Tuổi trẻ Kon Tum và trên 304 trang facebook của các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh,… Song song đó là các sản phẩm tuyên truyền về trật tự, an toàn xã hội, những điều cần lưu ý và cảnh giác cho đoàn viên, thanh niên và người dân, cao điểm như: Thông tin tuyên truyền về Tín dụng đen, về ma túy, tội phạm trộm cướp tài sản, lừa đảo qua mạng xã hội, về văn hóa ứng xử của tuổi trẻ trước các diễn biến phức tạp của tỉnh hình thời sự trong nước, trong tỉnh và thế giới, về cao điểm các Chiến dịch, hoạt động của Đoàn - Hội - Đội các cấp; ...Đẩy mạnh việc tuyên truyền qua các kênh thông tin của Đoàn, qua phối hợp với cơ quan báo đài, Internet, và mạng xã hội thông qua các bài viết về gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác trên các kênh thông tin và mạng xã hội hàng quý. Đặc biệt định hướng 100% các cơ sở Đoàn - Hội - Đội các cấp được các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân và dư luận xã hội đánh giá cao và tạo sức lan tỏa tích cực là việc đẩy mạnh, đổi mới đa dạng, phong phú việc tuyên truyền qua các kênh thông tin của Đoàn từ các nguồn tin chính thống, qua phối hợp với cơ quan báo đài, Internet, và mạng xã hội thông qua các bài viết về gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác trên các kênh thông tin và mạng xã hội hàng quý; duy trì các chuyên mục “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Góc gương sáng”, “Theo dấu chân Bác”, “Theo dòng lịch sử”, tuyên truyền các bài viết về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng ngày, hàng tuần và nhận được hiệu ứng xã hội rất cao.

Khai thác hiệu quả, phát huy chức năng giáo dục, bồi dưỡng cho thanh niên qua các thiết chế văn hóa của địa phương; phối hợp với các ban, ngành, chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh tình trạng sử dụng cơ sở vật chất của một số thiết chế văn hóa sử dụng chưa hiệu quả. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum đã phát huy hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh đoàn trong hoạt động, hỗ trợ thanh niên. Trong đó, quan tâm đến hoạt động của Nhà thiếu nhi tỉnh, Trung tâm Hoạt động thanh niên tỉnh và Nhà thiếu nhi các huyện, thị, thành phố trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục thanh thiếu nhi. Nhiều đơn vị đã làm tốt công tác xã hội hóa đầu tư, phát huy sức mạnh tổng hợp, thu hút sự quan tâm chăm lo của toàn xã hội đối với thanh thiếu nhi. Bên cạnh đó, thông qua các phong trào hành động cách mạng, các hoạt động tình nguyện, tổ chức Đoàn, Hội đã tuyên truyền, giáo dục thanh niên nâng cao ý thức trách nhiệm vì cộng đồng, tỷ lệ thanh niên được trải nghiệm thông qua hành động thực tiễn ngày càng nhiều, đây là trường học thực tiễn để giáo dục, rèn luyện lối sống văn hóa, trách nhiệm trong thanh niên.

Tuy nhiên, mặt trái của kinh tế thị trường, những thách thức của hội nhập kinh tế thế giới, đặc biệt những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đang tác động mạnh mẽ đến thanh niên, khiến cho không ít người chạy theo lối sống thực dụng, sa ngã, hư hỏng, xa rời các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, có thái độ thờ ơ, bàng quan trước các sự kiện kinh tế, chính trị của đất nước. Một số thanh niên mơ hồ về bản chất, âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù. Điều nguy hiểm hiện nay là đã xuất hiện một bộ phận thanh niên tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, sống ích kỷ, chạy theo lợi ích vật chất. Cá biệt có một số thanh niên rơi vào các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật. Nhiều vụ án được triệt phá trong thời gian gần đây cho thấy tỷ lệ phạm tội trong thanh niên có chiều hướng gia tăng.

Một trong các nguyên nhân của những biểu hiện yếu kém nêu trên là do chúng ta chưa thật sự quan tâm đúng mức tới việc giáo dục, bồi dưỡng cho thế hệ trẻ trước những đổi thay to lớn của đất nước. Công tác giáo dục đối với thanh thiếu niên từng lúc, từng nơi còn yếu, chưa phát huy được sức mạnh đồng bộ của các lực lượng xã hội trong giáo dục thanh niên. Việc nắm bắt diễn biến, tình hình tư tưởng của thanh niên và thực hiện các nội dung giáo dục, bồi dưỡng cho thanh niên của Đoàn - Hội còn chậm đổi mới về nội dung và phương thức; nhiều vấn đề chính đáng của thanh niên chậm được giải quyết… Thực trạng này, đòi hỏi tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần đặc biệt chú trọng trong việc giáo dục, bồi dưỡng cho thanh niên. Qua đó, phát huy vai trò to lớn của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng là việc làm quan trọng và mang tính cấp thiết.

Dự báo trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhau tác động đến kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh của cả nước nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng, đặc biệt là trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên. Để các phong trào của Đoàn ngày càng lan tỏa tích cực, đặc biệt để mỗi đoàn viên, thanh niên hiểu rõ hơn vể sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam và vai trò của đoàn viên, thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tôi có đề xuất một số giải pháp như sau:

Một là, phải đặc biệt coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh thiếu nhi, để tổ chức Đoàn luôn xứng đáng là “Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên”.

Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh phải thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đổi mới và mở rộng, linh hoạt, đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt, học tập phù hợp với từng đối tượng thanh niên, không ngừng bồi dưỡng, nâng cao nhận thức lý luận, nhiệm vụ của thanh niên, xây dựng cho thanh niên tình yêu quê hương, đất nước, sống có mục đích, lý tưởng, có ước mơ và hoài bão, gương mẫu đi đầu trong xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, có ý thức công dân, có bản lĩnh chính trị vững vàng, củng cố niềm tin, xác định rõ trách nhiệm của mình trước yêu cầu và nhiệm vụ mới của tỉnh.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện tốt Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 – 2030”. Chú trọng phát hiện, tuyên dương, nhân rộng các cá nhân và tập thể thanh niên tiên tiến; qua đó góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng hình mẫu thanh niên Kon Tum thời kỳ mới”.

Hai là, tiếp tục đổi mới về nôi dung và phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn, tiếp tục mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, khắc phục một cách triệt để những tồn tại, hạn chế.

Trong thời gian tới, để tiếp tục khẳng định được vị trí, vai trò và đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển của tỉnh nhà, Đoàn thanh niên trong tỉnh phải không ngừng đổi mới mạnh mẽ về nội dung và phương thức hoạt động theo hướng hiệu quả, sáng tạo, sát thực tế; tập trung hướng mạnh về cơ sở, thiết kế và tổ chức các phong trào hoạt động phù hợp với từng đối tượng thanh niên, từng địa bàn thanh niên sinh sống, để tiếp tục mở rộng mặt trận tập hợp và đoàn kết thanh niên, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là trên mặt trận xây dựng nông thôn mới và xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Tiếp tục triển khai nhân rộng các mô hình đoàn viên, thanh niên tham gia cải cách hành chính và mạnh dạn tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền những ý tưởng, mô hình cải cách hành chính mới, thiết thực và thực sự có hiệu quả.

Tổ chức Đoàn các cấp cần gắn chặt các hoạt động của mình với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh của tỉnh. Phải xác định rõ các nhiệm vụ, công tác trọng tâm trong từng thời gian, chọn những nội dung mang tính chủ đạo của thanh niên; các phong trào hành động cách mạng, các mô hình của Đoàn phải có những nét đặc trưng riêng, bám sát vào định hướng phát triển của tỉnh, đồng thời phải gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nói chung và của thanh niên nói riêng.

Ba là, cần coi trọng nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động, để luôn xứng đáng là người bạn đồng hành của thanh niên và là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Các cấp bộ Đoàn phải thường xuyên quan tâm củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, đủ sức đảm nhận vai trò nòng cốt trong phong trào thanh niên và cả Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội sinh viên. Đội ngũ cán bộ Đoàn phải chủ động, tự giác không ngừng rèn luyện, học tập để trở thành những thủ lĩnh thanh niên có “tâm” và có “tầm”, có tác phong quần chúng, có trình độ chuyên môn tốt, dám nghĩ và dám làm, dám hy sinh lợi ích riêng tư để hết lòng, hết sức với phong trào, vì lợi ích chính đáng của đoàn viên và thanh thiếu nhi. Đặc biệt, trong tình hình mới hiện nay, tốc độ phát triển công nghệ thông tin như vũ bão, nền kinh tế tri thức đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và khởi nghiệp sáng tạo đang là một xu thế lớn... đòi hỏi cán bộ Đoàn không ngừng rèn luyện, trau dồi kiến thức, kỹ năng để có đủ bản lĩnh chính trị, có trình độ cao, có năng lực tư duy và hoạt động thực tiễn hiệu quả, đủ sức quy tụ và truyền cảm hứng cho thanh niên nuôi dưỡng và thực hiện ước mơ, hoài bão lớn, xung kích sáng tạo trong lao động và học tập, tiến tới làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại. Mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên phải đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào lao động, học tập và nghiên cứu, trước hết phải ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi một cách mạnh mẽ, thiết thực và có hiệu quả hơn nữa.

Bốn là, làm tốt công tác phối hợp giữa Đoàn Thanh niên với chính quyền,các ban, ngành, đoàn thể và gia đình trong việc giáo dục, bồi dưỡng và phát huy thanh niên.

Phát huy sức mạnh và các nguồn lực xã hội trong công tác giáo dục, bồi dưỡng thanh niên, đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó chú trọng phát huy vai trò nòng cốt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Phát huy ngọn lửa nhiệt huyết nhất, sung sức nhất của mỗi thanh niên, giúp các bạn phải tự lực vươn lên, nắm bắt cơ hội, điều kiện thuận lợi mà Đảng, chính quyền và xã hội dành cho mình, nỗ lực học tập, rèn luyện, đoàn kết, xây dựng cho mình nền tảng vững chắc về tư tưởng, đạo đức, nền tảng nghề nghiệp, sẵn sàng nghiên cứu, khám phá những tiến bộ của khoa học, công nghệ, làm chủ công nghệ mới, làm chủ cuộc sống, sống thực sự có ích cho gia đình và xã hội, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, luôn tiên phong, đi đầu trong việc đóng góp trí tuệ, công sức để cùng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển.

Với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của Thanh niên, tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nói chung và các cấp bộ Đoàn tỉnh Kon Tum nói riêng phải là những người tiên phong trong ứng dụng khoa học, công nghệ và hội nhập quốc tế; là đầu mối trong kết nối nguồn nhân lực trẻ, trí thức trẻ có chất lượng cao trong và ngoài nước, trong bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, giới thiệu nguồn cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, trưởng thành từ thực tiễn công tác để bổ sung cho hệ thống chính trị, xứng đáng là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên. Mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên phải có khát vọng, nghị lực vươn lên, phấn đấu không ngừng trong trong tu dưỡng, học tập, rèn luyện, làm theo Bác, xây dựng ý thức học tập suốt đời, xứng đáng là thế hệ tiếp bước cha anh trên con đường cách mạng vẻ vang mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn./.

Lê Thị Nghệ - Giảng viên khoa xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh Kon Tum 


Nguồn: www.tuoitrekontum.org.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: