A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Chủ động đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội XIII

Thông thường, càng gần đến Đại hội Đảng bộ các cấp, các thế lực thù địch, phản động cùng những phần tử về cơ hội chính trị lại gia tăng các hoạt động tuyên truyền, chống phá Đảng và Nhà nước ta. Điều đáng lưu ý là gần đây đã xuất hiện thêm một số tài liệu chống đối trắng trợn hơn, xuyên tạc lịch sử cùng với những luận điệu hết sức phản động.

Có phần tử cơ hội chính trị đã bóp méo sự thật về các điều luật, các luật mà Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIV vừa thông qua, chúng tập trung chống phá nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đòi Đảng ta từ bỏ quyền lãnh đạo; bác bỏ con đường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, đòi thực hiện đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam theo quan điểm của phương Tây, thực hiện nhà nước pháp quyền tư sản. Chúng hô hào tập hợp lực lượng đấu tranh chống phá pháp luật v.v.. Chúng lợi dụng những tiêu cực nảy sinh trong một số cán bộ, đảng viên mà ta đang lên án phê phán, đấu tranh và xử lý như tham nhũng, vi phạm quyền dân chủ của nhân dân và các tệ nạn xã hội khác… để bôi đen bức tranh xã hội, gây tâm lý hoang mang, mất lòng tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước.

Lợi dụng các trang mạng xã hội, internet, các thế lực thù địch tập trung tuyên truyền những nội dung xấu, độc, trá hình, bới móc, thổi phồng, xuyên tạc những sai lầm, khuyết điểm hoặc lợi dụng những hạn chế, sơ hở trong quản lý nhà nước để vu khống, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò của cấp uỷ, chính quyền địa phương.

Lợi dụng thời điểm Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, trong bối cảnh chống dịch Covid-19, chúng không ngừng chống phá Đảng, Nhà nước; lôi kéo tập hợp lực lượng và kích động tư tưởng chống đối; chia rẽ nội bộ Đảng với nhân dân và Quân đội nhân dân. Mục đích của chúng là, từ đó tác động, làm thay đổi nhận thức về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; không ngừng luận điệu kêu gọi thúc đẩy “dân chủ đa nguyên”, thay đổi thể chế chính trị, đổi tên Đảng, tên nước, sửa Cương lĩnh, Hiến pháp, “phi chính trị hóa” quân đội, công an; thực hiện “tam quyền phân lập” ở Việt Nam. Thúc đẩy, kích động phong trào “bất tuân dân sự”, tuần hành, biểu tình, bạo động, khiếu kiện, gây “điểm nóng “về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Trong những năm qua, Đảng ta luôn nhấn mạnh vị trí, vai trò của công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, coi đó là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối lãnh đạo của Đảng.

Ngày 22/10/2018, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (Nghị quyết số 35). Nghị quyết 35 nêu rõ: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”. Ðó là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, trong đó các cơ quan báo chí tuyên truyền các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và của cả hệ thống chính trị.

Nghị quyết 35 nêu bảy nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội; đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.

Trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch trước thềm Đại hội Đảng, nhiệm vụ đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch càng phải được coi trọng, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn định hướng một số nội dung hoạt động của các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh, cụ thể như sau:

Một là, tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, sinh hoạt chính trị, hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt câu lạc bộ Lý luận trẻ,... để thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt công tác chuẩn bị đại hội; công tác tổ chức đại hội; thông báo kết quả đại hội; quán triệt Nghị quyết và chương trình hành động của Đoàn triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Hai là, tổ chức các hội nghị lấy ý kiến về một số vấn đề được đoàn viên, thanh niên quan tâm; hội nghị lấy ý kiến đóng góp của đoàn viên, thanh thiếu nhi vào dự thảo các văn kiện trình đại hội đảng bộ các câp và Đại hội XIII của Đảng; Nắm bắt, tập hợp kịp thời, sát thực tâm tư, tình cảm, ý chí, nguyện vọng của đoàn viên, thanh thiếu nhi và xã hội về những vấn đề, sự kiện liên quan đến đại hội đảng các cấp, văn kiện đại hội và các kỳ góp ý văn kiện đại hội, đặc biệt là đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; giúp các cơ quan lãnh đạo, quản lý có thêm thông tin tham khảo trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện văn kiện đại hội các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Ba là, đẩy mạnh công tác  tuyên truyền trên các website, trang thông tin, cổng thông tin điện tử, trên hệ thống trang, nhóm facebook của các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh; vận động cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tích cực tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực về đại hội trên các trang mạng cá nhân; tích cực triển khai và lan toả cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, giới thiệu và nhân rộng những tấm gương “người tốt việc tốt”, những hành động đẹp, các mô hình, cách làm hay, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bốn là,  Xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền như: infographic, video clip, trailervề đại hội đảng theo hướng trực quan, sinh động và gần gũi với đoàn viên, thanh thiếu nhi để tuyên truyền.

Năm là, tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao quần chúng chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; các hoạt động triển lãm ảnh, tư liệu, tranh cổ động về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; chỉnh trang cơ quan, đơn vị xanh, sạch, đẹp,… tuyên truyền khẩu hiệu đại hội trên panô, áp phích, băng rôn, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ phướn.

Sáu là, tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước vào thời điểm trước, trong và sau đại hội.

Bảy là, tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020, các hoạt động quy mô lớn gắn với các công trình, phần việc thanh niên mang dấu ấn chào mừng đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần XVI, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Tám là, tổ chức tuyên dương liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác các cấp, tuyên dương các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

BBT Tổng hợp


Nguồn: www.tuoitrekontum.org.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: