A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 09/2023

I. Định hướng sinh hoạt chi đoàn trong tháng.

* Thông tin thời sự về tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh; sinh hoạt chính trị, tư tưởng và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương trong tháng… chi đoàn lựa chọn nội dung trong Bản tin sinh hoạt chi đoàn tháng 9-2023 để sinh hoạt. Trong đó, cần tập trung:
 

1. Tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 9, nhiệm vụ và giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 ở các địa phương, đơn vị; Kế hoạch số 104-KH/TU, ngày 07-7-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25-5-2023 của Ban Bí thư Trung ương “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới”. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW, ngày 10-8-2023 của Ban Bí thư Trung ương về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội Hội Nông dân tỉnh Kon Tum lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
2. Tuyên truyền về Ngày hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường”; công tác triển khai năm học mới 2023 - 2024 trên địa bàn. Kế hoạch số 105-KH/TU, ngày 11-7-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04-5-2023 của Ban Bí thư Trung ương “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

3. Tuyên truyền Kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống của Đảng bộ tỉnh Kon Tum (25/9/1930 - 25/9/2023) tập trung một số nội dung: nêu bật truyền thống đấu tranh cách mạng của Nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong 93 năm qua. Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh đối với những thành tựu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của Đảng.
Tuyên truyền Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023); 68 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9/1955 - 10/9/2023); Kỷ niệm 93 năm Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2023); 46 năm Ngày Việt Nam trở thành thành viên Liên hợp quốc (20/9/1977-20/9/2023); 78 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945-23/9/2023).

 

Các ngày kỷ niệm trong tháng 9:

- 2/9: Ngày Quốc khánh nước Việt Nam

- 7/9: Ngày thành lập Đại tiếng nói Việt Nam

- 8/9: Ngày Quốc tế xóa mù chữ

- 10/9: Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- 15/9: Ngày Quốc tế dân chủ

- 16/9: Ngày Quốc tế bào vệ tầng Ozone

- 21/9: Ngày Quốc tế hòa bình

- 27/9: Ngày Du lịch thế giới

- 29/9: Tết trung thu

II. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Chủ tịch Hồ Chi Minh

1. Chuyên đề toàn khóa (triển khai học tập thường xuyên). (Xem chi tiết tại đây)

2. Chuyên đề năm 2023

- Chuyên đề của TW: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. (Xem chi tiết tại đây)

- Chuyên đề của tỉnh: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tận tâm, tận tuỵ, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững (Xem chi tiết tại đây)

III. Quán triệt Nghị quyết, văn bản của Đảng, Đoàn, Nhà nước

Đề nghị tổ chức Đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên các văn bản:

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027. (Xem chi tiết tại đây)

Nghị quyết Đại hội toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. (Xem chi tiết tại đây)

IV. Thông tin tuyên truyền chuyên đề

*Chuyên đề:  Ngày Quốc khánh 2/9: giá trị lịch sử, ý nghĩa thời đại của bản tuyên ngôn độc lập

Nhân dịp Ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9, trân trọng giới thiệu bài viết "Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945" của TS.Vũ Ngọc Am đăng trên báo điện tử Đảng Cộng sản:

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản ”Tuyên ngôn Độc lập” lịch sử do chính Người chuẩn bị, trịnh trọng tuyên bố trước toàn thế giới về sự ra đời của một nhà nước mới: Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Thời gian đã qua đi hơn 2/3 thế kỷ, nhiều chi tiết nội dung trong Tuyên ngôn đã được nghiên cứu, làm sáng tỏ trên nhiều lĩnh vực. Chúng ta càng thấy rõ những tư tưởng vĩ đại, tầm nhìn chiến lược của Người thể hiện trong Tuyên ngôn.

Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 là văn bản pháp lý đặt cơ sở cho việc khẳng định thiết lập nhà nước pháp quyền ở Việt Nam, với mục tiêu Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, khơi nguồn sáng tạo và soi sáng con đường cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Hơn thế nữa, Tuyên ngôn độc lập còn đóng góp cho sự nghiệp giải phóng nhân loại, là sự mở đầu kỷ nguyên độc lập, tự do của các dân tộc thuộc địa, bị áp bức trên toàn thế giới.

Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện lịch sử, một văn bản pháp lý quan trọng bậc nhất của nước ta. Với hệ thống lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, giọng văn hùng hồn, một cơ sở pháp lý vững chắc khẳng định mạnh mẽ chủ quyền quốc gia của dân tộc Việt Nam trước toàn thế giới, mở ra thời kỳ mới của dân tộc ta trên con đường phát triển.

Xem chi tiết tại: http://kkt.kontum.gov.vn/ngay-quoc-khanh-29-gia-tri-lich-su-y-nghia-thoi-dai-cua-ban-tuyen-ngon-doc-lap.p-1611.html

          V. Tuyên truyền trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện năm 2023

          - Công văn số: 523 - CV/TĐTN-BTG, ngày 01/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc tuyên truyền Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023 (Xem chi tiết tại đây);

          - Kế hoạch số: 57 - KH/TĐTN-TCKT, ngày 17/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh năm 2023 (Xem chi tiết tại đây);

          - Chỉ thị số: 13-CT/TU, ngày 18/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo tuyên truyền, vận động Nhân dân xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp trên địa bàn tỉnh (Xem chi tiết tại đây);

          - Quyết định số: 385/QĐ-UBND, ngày 01/7/2022 của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Kon Tum về Quyết định ban hành Danh mục các hủ tục, phong tục không còn phù hợp trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Xem chi tiết tại đây);

          VI. Tuyên truyền Chuyển đổi số

          Tài liệu: Vai trò của thanh niên tham gia Tổ công nghệ số cộng đồng và tuyên truyện chuyển đổi số (Xem chi tiết tại đây).

          Bài giảng: Tổ chức Đoàn làm gì để hỗ trợ thanh niên Chuyển đổi số
(Xem chi tiết tại đây).

VII. Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2023

- Nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng;

- Bổ sung quy định đánh giá, xếp loại chất lượng với cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật;

- Sửa quy định đấu giá trực tuyến;

- Tăng mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc;

- 9 lĩnh vực người có chức vụ thuộc Bộ Xây dựng sau khi thôi chức không được thành lập doanh nghiệp;

Nguồn: https://baochinhphu.vn/chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-thang-9-2023-102230831171546543.htm

VIII. Các văn bản tuyên truyền

- Công văn số: 2845/UBND-KGVX, ngày 30/8/2023 của UBND tỉnh Kon Tum về việc tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2023. (Xem chi tiết tại đây)

 - Công văn số: 1901-CV/BTGTU, ngày 16/8/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9. (Xem chi tiết tại đây)

 

------------------


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: