A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 06/2023

I. Định hướng sinh hoạt chi đoàn trong tháng.

* Thông tin thời sự về tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh; sinh hoạt chính trị, tư tưởng và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương trong tháng… cấp ủy, chi bộ lựa chọn nội dung trong Bản tin Thông báo nội bộ tháng 6-2023 để sinh hoạt. Trong đó, cần tập trung:

1. Tập trung tuyên truyền bài phát biểu khai mạc, bế mạc Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn phú Trọng; tuyên truyền về Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV (Kỳ họp tiến hành theo 02 đợt: Đợt 1, từ ngày 22/5 đến ngày 10/6/2023; đợt 2, từ ngày 19/6 đến ngày 23/6/2023).

2. Tuyên truyền Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09-11-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) "về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới" và Chương trình số 59-CTr/TU, ngày 15-5-2023 của Tỉnh ủy khóa XVI thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW. Trong đó chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân về Hiến pháp và pháp luật, về Nhà nước pháp quyền CHCN Việt Nam và yêu cầu, nhiệm vụ tiếp tục tham gia xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới.

3. Tuyên truyền Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17-11-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) “về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới” và Chương trình số 55-CTr/TU, ngày 25-4-2023 của Tỉnh ủy khóa XVI thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, trong đó tập trung tuyên truyền 6 nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo Đảng từ tỉnh tới cơ sở.

4. Tuyên truyền Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30-01-2023 của Bộ Chính trị “về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững trong tình hình mới” và Chương trình số 57-CTr/TU, ngày 28-4-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó, chú trọng tuyên truyền về các thành tựu công nghệ sinh học; kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ; giới thiệu, tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực phát triển, ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất và đời sống.

5. Tiếp tục tuyên truyền Kết luận số 45-KL/TW, ngày 17-11-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050"; Nghị quyết 81/2023/QH15 ngày 09-01-2023 của Quốc hội khóa XV "về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050"; Nghị quyết 15/NQ/HĐND ngày 25-4-2023 của HĐND tỉnh "về nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đến năm 2045; Kế hoạch số 1297/KH-UBND ngày 5-5-2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh "triển khai thực hiện Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam, giai đoạn 2023 - 2028 trên địa bàn tỉnh Kon Tum".

Các ngày kỷ niệm trong tháng 6:

- 01/6: Quốc tế thiếu nhi;

- 05/6: 112 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước;

- 05/6: Ngày Môi trường thế giới;

- 11/6: 75 năm Ngày Bác hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc;

- 21/6: 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam;

- 26/6: Ngày Quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy;

- 28/6: 22 năm Ngày Gia đình Việt Nam.

II. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Chủ tịch Hồ Chi Minh

1. Chuyên đề toàn khóa (triển khai học tập thường xuyên). (Xem chi tiết tại đây)

2. Chuyên đề năm 2023

- Chuyên đề của TW: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. (Xem chi tiết tại đây)

- Chuyên đề của tỉnh: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững. (Xem chi tiết tại đây)

III. Quán triệt Nghị quyết, văn bản của Đảng, Đoàn, Nhà nước

Đề nghị tổ chức Đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên các văn bản:

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027. (Xem chi tiết tại đây)

Nghị quyết Đại hội toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. (Xem chi tiết tại đây)

IV. Thông tin tuyên truyền chuyên đề

1. Chuyên đề 1:  Phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023. (Xem chi tiết tại đây)

2. Chuyên đề 2: Bài tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma túy

Tệ nạn ma tuý đang là hiểm hoạ của các quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới; là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội và lây nhiễm HIV/AIDS. Hậu quả, tác hại do tệ nạn ma tuý gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế - xã hội và an ninh trật tự của đất nước. Phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh với tệ nạn ma tuý là trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và của toàn xã hội.

Tệ nạn ma tuý đang là hiểm hoạ của các quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới; là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội và lây nhiễm HIV/AIDS. Hậu quả, tác hại do tệ nạn ma tuý gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế - xã hội và an ninh trật tự của đất nước. Phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh với tệ nạn ma tuý là trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và của toàn xã hội.

Xem thêm tại: https://bom.so/ONJCoe

3. Chuyên đề 3: Tuyên truyền kỷ niệm Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023) (Xem chi tiết tại đây)

III. Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2023

- Mẫu hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập áp dụng từ 20/6/2023;

- Thay đổi hồ sợ sức khỏe định kỳ từ 20/6/2023;

- Khung thời gian tính hao mòn tài sản cố định CQNN mới nhất;

- Sửa đổi điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp;

- Sửa đổi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trong lĩnh vực bán buôn điện, bán lẻ điện;

- Sửa quy định giá bán lẻ điện sinh hoạt đối với người thuê nhà;

- Sửa đổi nguyên tắc lựa chọ  chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo hình thức đấu thầu;

- Ban hành mới Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng;

- Thay đổi các mẫu báo cáo trong tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

- Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất từ 01/6/2023;

- Hướng dẫn quy trình công nhận bệnh binh.

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/49289/11-chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-thang-6-2023

IV. Các văn bản tuyên truyền

- Hướng dẫn số: 44 – HD/BTGTU, ngày 24/5/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc hướng dẫn tuyên truyên kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023). (Xem chi tiết tại đây)

- Công văn số: 1608/UBND-NC, ngày 31/5/2023 cuả Ủy Ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2023 trên địa bàn tỉnh. (Xem chi tiết tại đây)

- Công văn số: 1032-CV/TWĐTN-BTG, ngày 02/6/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc tuyên truyển Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. (Xem chi tiết tại đây)

- Công văn số: 1738-CV/BTGTU, ngày 26/5/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc thông báo kết quả HNTW 7 khóa XIII và phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng. (Xem chi tiết tại đây)

- Công văn số 523 – CV/TĐTN-BTG, ngày 01/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc tuyên truyền Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023. (Xem chi tiết tại đây)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: