A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 02/2024

I. Định hướng sinh hoạt chi đoàn trong tháng.

* Thông tin thời sự về tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh; sinh hoạt chính trị, tư tưởng và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương trong tháng… chi đoàn lựa chọn nội dung trong Bản tin sinh hoạt chi đoàn tháng 01-2024 để sinh hoạt. Trong đó, cần tập trung:

1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện Công văn số 1150-CV/TU, ngày 06-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 23-11-2023 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024"; Chỉ thị số 30/CTTTg, ngày 15-12-2023 của Thủ tướng Chính phủ “về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm”. Tập trung tuyên truyền các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vất chất và tinh thần cho Nhân dân đón Tết; nâng cao ý thức tự giác của Nhân dân trong thực hiện các quy định về an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ; buôn bán, vận chuyển, sử dụng pháo và vật liệu nổ trái pháp luật. Tích cực tuyên truyền những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mỗi khi Tết đến Xuân về; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phê phán những hành vi trái với văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

2. Tuyên truyền Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25-12-2023 của Bộ Chính trị "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"; Chương trình số 74-CTr/TU, ngày 12-01-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10-10-2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới". Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

3. Tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong tháng 02-2024. Trong đó, tập trung tuyên truyền kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024); truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; những thắng lợi vĩ đại và thành tựu to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng 94 năm qua. Kết quả, thành tựu đã đạt được trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay. Khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt, sát sao, kịp thời của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự đoàn kết, phối hợp của các cấp, các ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong năm 2023, đất nước đã thực hiện thắng lợi, khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ: vừa phát triển kinh tế nhanh và bền vững, vừa kiểm soát lạm phát, vừa giữ vững sự phát triển ổn định, an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng, thị trường tiền tệ, thị trường bất động sản... vừa tập trung ưu tiên cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh vừa đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn gắn với tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

4. Tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền nâng cao cảnh giác cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về những thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm lừa đảo trên không mạng, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Trong đó, chú trọng tổ chức tuyên truyền thông qua sinh hoạt Đảng, đoàn thể, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, mạng xã hội và Infographic...

Các ngày kỷ niệm trong tháng 2:

- 03/02: Kỷ niệm 94 Năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

- 07/02: Ngày Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa Lam Sơn.

- 09/02: Kỷ niệm 111 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum.

- 17/02: 45 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

- 27/02: 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

II. Quán triệt Nghị quyết, văn bản của Đảng, Đoàn, Nhà nước

Đề nghị tổ chức Đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên các văn bản:

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027. (Xem chi tiết tại đây)

Nghị quyết Đại hội toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. (Xem chi tiết tại đây)

III. Thông tin tuyên truyền chuyên đề

*Chuyên đề:  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - bước ngoặt quyết định của cách mạng Việt Nam

Nhìn lại 93 năm, từ ngày 03-02-1930 ngày Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Đó là kết quả của sự chuẩn bị đầy đủ về tư tưởng, chính trị và tổ chức; của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể của nước ta; là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Sự ra đời của Đảng đáp ứng nhu cầu lịch sử của đất nước ta; phù hợp với xu thế phát triển của thời đại.

1. Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Theo một số tài liệu, để đáp ứng những đòi hỏi từ thực tiễn cách mạng, ngày 17/6/1929, Kỳ Bộ Bắc Kỳ Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên đã thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng tại Hà Nội. Tháng 11/1929, các đồng chí Tổng bộ và Kỳ Bộ Nam Kỳ của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên quyết định thành lập An Nam Cộng sản Đảng. Ngày 1/1/1930, những đại biểu ưu tú của Tân Việt cách mạng Đảng (một tổ chức tiền thân của Đảng) đã họp và thành lập Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn ở Trung Kỳ. Tuy nhiên, ở một nước có tới ba tổ chức cộng sản nên không tránh khỏi sự phân tán về lực lượng và tổ chức; không thể thống nhất về tư tưởng và hành động. Với tinh thần đó, trách nhiệm lịch sử là phải thành lập một Đảng Cộng sản duy nhất, chấm dứt tình trạng chia rẽ phong trào Cộng sản tại Việt Nam.

Từ ngày 06 tháng 01 đến ngày 07 tháng 02/1930, Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản họp tại bán đảo Cửu Long thuộc Hồng Kông (Trung Quốc), dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc (với tên gọi là Vương - thay mặt cho Quốc tế cộng sản). Trong Hội nghị thành lập Đảng, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đề ra 5 điểm lớn cần thảo luận và thống nhất, trước hết là tự phê bình và phê bình, “Bỏ mọi thành kiến xung đột cũ, thành thật hợp tác để thống nhất các nhóm cộng sản Đông Dương”Hội nghị nhất trí, thống nhất các tổ chức Cộng sản Việt Nam thành lập một đảng cộng sản duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam mang tầm vóc lịch sử như là Đại hội thành lập Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập là kết quả của cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc ở nước ta trong những năm đầu của thế kỷ XX; là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh với phong trào công nhân và phong trào yêu nước; là kết quả của quá trình lựa chọn, sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử và của quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính trị, tư tưởng và tổ chức của một tập thể chiến sĩ cách mạng tiên phong, đứng đầu là đồng chí Nguyễn Ái Quốc.

Hội nghị đã thông qua các văn kiện gồm: Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng và Lời kêu gọi của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Việt Nam gửi đến công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, học sinh và tất cả đồng bào bị áp bức, bóc lột nhân dịp thành lập Đảng. Trong đó, Chánh cương vắn tắt của Đảng và sách lược vắn tắt của Đảng phản ánh nội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản có ý nghĩa như Đại hội thành lập Đảng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (tháng 9/1960) đã quyết nghị lấy ngày 03 tháng 02 (dương lịch) mỗi năm làm Ngày kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Ý nghĩa lịch sử và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với Cương lĩnh chính trị đầu tiên đã mở ra thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam - thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng ra đời, đã xác định được những nội dung cơ bản nhất của con đường cách mạng Việt Nam; đáp ứng được những nhu cầu bức thiết của lịch sử và trở thành ngọn cờ tập hợp, đoàn kết thống nhất các tổ chức cộng sản, các lực lượng cách mạng và toàn thể dân tộc.

Sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước ngoặt vô cùng quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam, quyết định sự phát triển của dân tộc, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX. Đó là kết quả của sự vận động, phát triển và thống nhất phong trào cách mạng trong cả nước; sự chuẩn bị công phu về mọi mặt của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và sự đoàn kết nhất trí của những chiến sỹ cách mạng tiên phong vì lợi ích của giai cấp, của dân tộc.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là thành quả của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của dân tộc Việt Nam; chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và việc Đảng chủ trương cách mạng Việt Nam là một bộ phận của phong trào cách mạng thế giới, đã tranh thủ được sự ủng hộ to lớn của cách mạng thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại làm nên những thắng lợi vẻ vang; đồng thời đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ của nhân loại trên thế giới.

Hôm nay, kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng (03/02/1930 - 03/02/2023), trong không khí những ngày đầu năm mới (Xuân Qúy Mão 2023), toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vô cùng tự hào vì đất nước có một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo Nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại.

Với tinh thần đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk phát huy truyền thống yêu nước, thi đua sáng tạo trong công tác, lao động, sản xuất học tập, vượt qua mọi khó khăn, thách thức góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023 và những năm tiếp theo; sẵn sàng triễn khai tốt, đáp ứng yêu cầu của Trung ương; yêu cầu của cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở; đảm bảo các chính sách an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, toàn diện, kịp thời; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tiếp tục nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho Nhân dân.

Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh, ghi nhớ, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan, đơn vị để nhớ thêm, thực hiện về nội dung phê phán của NGƯỜI: “Thư gửi ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng”, ngày 17-10-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thẳng thắn phê phán các tệ “Trái phép”, “Cậy thế”, “Hủ hóa”, “Tư túng”, “Chia rẽ”, “Kiêu ngạo” của cán bộ, đảng viên các cấp từ trung ương đến địa phương./.

Xem chi tiết tại: https://dbnd.daklak.gov.vn/dang-cong-san-viet-nam-ra-doi-buoc-ngoat-quyet-dinh-cua-cach-mang-viet-nam-1230.html#:~:text=S%E1%BB%B1%20ki%E1%BB%87n%20th%C3%A0nh%20l%E1%BA%ADp%20%C4%90%E1%BA%A3ng,Nam%20%C4%91%E1%BA%A7u%20th%E1%BA%BF%20k%E1%BB%B7%20XX.

IV. Tuyên truyền Chuyển đổi số

Tài liệu: Vai trò của thanh niên tham gia Tổ công nghệ số cộng đồng và tuyên truyện chuyển đổi số (Xem chi tiết tại đây).

Bài giảng: Tổ chức Đoàn làm gì để hỗ trợ thanh niên Chuyển đổi số
(Xem chi tiết tại đây).

V. Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 02/2024

- Không bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 144 tháng;

- Cho phép xác thực sinh trắc học khi đi máy bay từ 15/02/2024;

- Trường học được tự chọn sách giáo khoa giảng dạy từ 12/02/2024;

- Từ 15/02/202, bỏ xếp loại trên bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở;

- Bổ sung hình thức kỷ luật khi quân nhân đánh bạc cho vay nặng lãi  từ 15/02/2024;

- Các trường hợp miễn phí sử dụng đường bộ từ ngày 15/02/2024;

- Thay đổi quy định về cải tạo ô tô từ 15/02/2024;

- Cấm sao chép quá 1/3 hình ảnh tiền Việt Nam từ 02/02/2024;

Xem chi tiết tại đây: https://luatvietnam.vn/chinh-sach-moi-hang-thang/chinh-sach-moi-co-hieu-luc-thang-02-2024-559-96730-article.html

VI. Các văn bản tuyên truyền

- Công văn số: 153/STTTT-TTBCXB, ngày 29/01/2024 của Sở Thông tin và truyền thông về việc thông . (Xem chi tiết tại đây)

- Công văn số: 168/STTTT-TTBCXB, ngày 30/01/2024 của Sở Thông tin và truyền thông về việc triển khai công tác thông tin, tuyên truyền 10 sự kiện nổi bật năm 2023 của tỉnh Kon Tum. (Xem chi tiết tại đây)

- Công văn số: 334/UBND-HTKT, ngày 27/01/2024 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉngh. (Xem chi tiết tại đây)

- Thông báo số: 945 – TB/TU, ngày 29/01/2024 của Tỉnh ủy Kon Tum về Thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình; đầu tư điện gió; giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. (Xem chi tiết tại đây)

- Công văn số: 3325/UBND-KGVX, ngày 26/01/2024 của UBND tỉnh Kon Tum về việc triển khai thực hiện Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ. (Xem chi tiết tại đây)

- Công văn số: 2205-CV/BTGTU, ngày 25/01/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2024. (Xem chi tiết tại đây)

- Công văn số: 2203-CV/BTGTU, ngày 25/01/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị và chỉ thị, kế hoạch, chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. (Xem chi tiết tại đây)

------------------


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: