Điều lệ Hội LHTN VIệt Nam khóa V

ĐIỀU LỆ HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM(Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ V thông qua ngày 25 tháng 02 năm 2005)  Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh ...
Thư viện ảnh