Thanh niên Kon Tum học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn

Trong năm 2023, Tỉnh đoàn đã tổ chức 04 hội nghị và 02 hội thi tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng, Đoàn các cấp, triển khai Luật thanh niên, các Chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Huyện đoàn Kon Rẫy tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Năm 2023

Ngày 04/9/2023. BTV Huyện đoàn Kon Rẫy tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Năm 2023. Tại buổi sinh hoạt các đồng chí đã được quán triệt 02 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong ...

Huyện đoàn Tu Mơ Rông tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 và sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 09/8 Huyện đoàn Tu Mơ Rông tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 và sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Thư viện ảnh