Hệ thống tổ chức hành chính của Tỉnh Đoàn Kon Tum

I. Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan

- Tham mưu cho Đảng bộ tỉnh trong công tác đoàn kết, tập hợp, giáo dục TTN trên địa bàn toàn tỉnh.

- Đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của tuổi trẻ Kon Tum.

- Tổ chức các hoạt động phong trào nhằm mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, qua đó, tạo môi trường để tuổi trẻ được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Tham gia tích cực các chương trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền địa phương.

II. Bộ máy tổ chức:

1. Lãnh đạo cơ quan:

 - Đ/c Xiêng Thanh Phúc- Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh

Điện thoại CQ: 0603.865.721; DĐ: 0982.491.800

Chịu trách nhiệm chung về công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam trên địa bàn toàn tỉnh; chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về thực hiện nhiệm vụ chính trị công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi tỉnh Kon Tum; 

Chủ tịch Hội đồng thi đua,'khen thưởng, chủ tịch Hội đồng sáng kiến cơ quan Tỉnh đoàn; chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.

Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các Ban, đơn vị: Ban Tổ chức Kiểm tra, Ban Tuyên giáo, Văn phòng Tỉnh đoàn, Tổng đội thanh niên xung phong.

Phụ trách chung, chỉ đạo, theo dõi Cụm 2, gồm các đơn vị: Thành đoàn Kon Tum, Huyện đoàn Sa Thầy, Huyện đoàn Kon Plông, Huyện đoàn Kon Rầy, Huyện đoàn la H’drai.

- Đ/c Thái quang Thanh- Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh

Điện thoại:  DĐ: 0975.882.345

Chịu trách nhiệm chung về công tác Đoàn trường học, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trên địa bàn toàn tỉnh Kon Tum;

Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng, Hội đồng sáng kiến cơ quan Tỉnh đoàn; Phó chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.

Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các Ban, đơn vị: Ban Thanh thiếu nhi Trường học, Trung tâm Văn hóa thể thao Thanh thiếu nhi tỉnh.

Phụ trách chung, chỉ đạo, theo dõi Cụm 1, gồm các đơn vị: Huyện đoàn Đák Hà, Huyện đoàn Ngọc Hồi, Huyện đoàn Tu Mơ Rông, Huyện đoàn Đăk Tô, Huyện đoàn Đăk Glei.

- Đ/c Bạch Thị Mân; - Phó Bí thư Tỉnh đoàn

DĐ: 0935.134.555

Chịu trách nhiệm chung công tác kiểm tra, giám sát công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi trên địa bàn toàn tỉnh Kon Tum.

Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng, Hội đồng sáng kiến cơ quan Tỉnh đoàn; Phó chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.

Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các Ban, đơn vị: Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên; Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân và Đô thị Tỉnh đoàn; Trung tâm Hỗ trợ thanh niên.

Phụ trách chung, chỉ đạo, theo dõi Cụm 3, gồm các đơn vị: Đoàn khối các cơ quan tỉnh, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn thanh niên Công an tỉnh, Đoàn thanh niên Quân sự tỉnh, Đoàn thanh niên bộ đội Biên phòng tỉnh.

2. Các phòng, ban chuyên môn thuộc Tỉnh Đoàn:

2.1. Văn phòng Tỉnh Đoàn:

* Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu cho BTV, BCH về công tác thông tin, tổng hợp trong hệ thống Đoàn, đảm bảo các điều kiện vật chất phục vụ công tác BTV- BCH và các hoạt động của cơ quan Tỉnh Đoàn.

* Chánh văn phòng: đ/c Nguyễn Thị Lan; DĐ: 0986.330.757

* Phó Chánh văn phòng: đ/c Nguyễn Thị Chín; DĐ: 0935.329.288

ĐT: 0603.862.525;   Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2.2 . Ban Tuyên giáo:

* Chức năng, nhiệm vụ: nghiên cứu, tham mưu BTV, BCH Tỉnh Đoàn nội dung, biện pháp, hình thức chuyển tải Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với ĐVTN.

- Giúp BTV, BCH Tỉnh Đoàn kịp thời nắm bắt tâm trạng, tư tưởng ĐVTN, từ đó đề xuất những giải pháp trong công tác vận động quần chúng. 

- Chuyển tải thông tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội thông qua các loại hình báo chí của Đoàn và các loại hình báo chí khác của Trung ương, của tỉnh.

* Trưởng ban: Đ/c Phạm Thị Yến Nhi; DĐ: 0122.588.8839

* Điện thoại: 0603.865.724; Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Phó ban: Đ/c Lê Trung Phương; DĐ: 0987.558.779

2.3. Ban Tổ chức kiểm tra:

* Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu BCH, BTV Tỉnh Đoàn về chủ trương, phương hướng, nội dung công tác củng cố xây dựng tổ chức Đoàn, công tác cán bộ cơ quan chuyên trách Tỉnh Đoàn. Tham mưu công tác kiểm tra của Đoàn hàng năm.

* Trưởng ban: đ/c  Trang Huy Thông; DĐ: 0904.037.747

* Điện thoại: 0603.506.599; Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

** Phó ban: Đ/c Nguyễn Bảo Tân; DĐ: 0903.104.123

2.4. Ban Thanh thiếu nhi trường học:

* Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu BTV, BCH triển khai chương trình công Đoàn- Đội trường học, hoạt động Đội trên địa bàn dân cư.

* Phó ban: Đ/c Nguyễn Vũ Khanh; DĐ: 0974.581818

* Điện thoại: 0603.865.727, Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2.5. Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên:

* Chức năng, nhiệm vụ: đề xuất chủ trương, hình thức, phương pháp đoàn kết tập hợp thanh niên, đặc biệt là thanh niên vùng dân tộc, tôn giáo. 

* Trưởng ban:  Đ/c A Xây; DĐ: 0979.181.795

* Phó ban: Đ/c Hồ Văn Huy; DĐ: 0945566301

* Điện thoại: 0603.865.725; Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2.6. Ban Thanh niên nông thôn, công nhân & đô thị:

* Chức năng, nhiệm vụ: Đề xuất BTV, BCH về công tác vận động thanh niên khối nông thôn, công nhân và đô thị trên các lĩnh vực KT- XH- ANQP.

* Trưởng ban: Đ/c Nguyễn Trọng Bình; DĐ: 0984.622.555

* Điện thoại: 0603.865.723, Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

3. Các đơn vị trực thuộc:

3.1. Trung tâm Văn hóa thể thao- thanh thiếu nhi tỉnh Kon Tum

* Địa chỉ: quốc lộ 24, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum.

* Điện thoại: 0603.862.635

* Chức năng, nhiệm vụ:

Mở các lớp năng khiếu cho TTN, qua đó phát hiện tài năng, năng khiếu và khả năng sáng tạo của TTN.

 Mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ Đoàn- Hội- Đội để đáp ứng công tác TTN trong tình hình mới. 

Tổ chức các hoạt động VHVN- TDTT cho TTN.

* Giám đốc: Đ/c Võ Thị Hải; DĐ: 0934.754.279

* Phó giám đốc: Đ/c Phạm Văn Thắm; DĐ: 0949.672.734

3.2. Trung tâm hỗ trợ thanh niên Tỉnh Đoàn:

* Giám đốc: Đ/c Lê Thanh Thủy; DĐ 0903.533.877

* Phó giám đốc: Đ/c Nguyễn Thị Kim Loan; DĐ: 0934.721.567

* Địa chỉ: 27 Nguyễn Viết Xuân, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

3.3. Tổng đội Thanh niên xung phong:

* Tổng Đội trưởng: Đ/c Võ Văn Vinh; DĐ: 01697.355.559

* Điện thoại: 0603.865.722 

* Địa chỉ: 27 Nguyễn Viết Xuân, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

 

 

Last Updated ( Monday, 04 December 2017 02:44 )  

Đăng nhập

Video sự kiện

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

 

Du Bao Thoi Tiet

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay898
mod_vvisit_counterHôm qua1282
mod_vvisit_counterTuần này898
mod_vvisit_counterTuần trước8264
mod_vvisit_counterTháng này23477
mod_vvisit_counterTháng trước46640
mod_vvisit_counterTổng922204