Đoàn TNCS Kontum các thời kỳ

Khoá I (1966-1968):

Nguyễn Văn Sỹ (Ksor Krơl)   - Bí thư.

          Trần Kim Cúc                         - Phó Bí thư.

          Y Dương                                 - Phó Bí thư.

           UVBTV: A Anh, Nguyễn Thanh Lân.

UVBCH: K Lai, Y Đeo, A Thông, A Hai.

 Khoá II (1968-1970):

          Nguyễn Văn Sỹ (Ksor Krơl)   - Bí thư.

          Trần Kim Cúc                         - Phó Bí thư.

          Y Dương                                 - Phó Bí thư.

           UVBTV: A Anh, Nguyễn Thanh Lân.

          UVBCH: Y Bôn, H Lih, KaBaTơ, Y Deng.

Khoá III(1970-1974):

           Nguyễn Văn Sỹ (Ksor Krơl)   - Bí thư.

           Trần Kim Cúc                         - Phó Bí thư.

           Y Dương                                 - Phó Bí thư.

            UVBTV: A Nut, Nguyễn Tấn Anh (A Anh), Thiên.

           UVBCH: Y Liên, A Manh, H Blih, A Khoi, Y Bôn, A Thia, Y Ha, A Lương, A Doan, A Ba, Y Bao, Y Nghia, Phạm Việt Hồng.

  Khoá IV (1974-1975):21 uỷ viên chính thức, 2 uỷ viên dự khuyết.

           Ngô Trọng Quyết                    - Bí thư

           Y Dương                                 - Phó Bí thư.

              UVBTV: Y Bôn, Nguyễn Văn Liên, Phạm Việt Hồng, Nguyễn Thị Tám, A Tâm.  

              UVBCH (chính thức): Hoàng Khắc Sỹ, A ĐIêu, Y Rum, A Thia, A Hon, H Blih, Y Du, Quang Vịnh, Nguyên, Hữu Cai, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thị Nhung, Lý, Sĩ Tiên.

           UVBCH (dự khuyết): A Lăng, Vũ Thị Minh Huệ.

BCH Tỉnh Đoàn sau khi hợp nhất 2 tỉnh thành Gia Lai- Kon Tum (1975-1977): 27 uỷ viên BCH

Thái Hiền Minh                  - Bí Thư.

Hồ Văn Khanh                    - Phó Bí thư.

UVBTV: Nguyễn Thị Tám, A Lân, Siu Tin, Phạm Việt Hồng, Tô Tử Đông, Nguyễn Văn Thiện, K Rung Dam Veo.

UVBCH: Trần Kim Cúc, Hoàng Khắc Sỹ, Nguyễn Thanh Bình, Y Bôn, Y Vong, Y Ngói, Đinh Thị Sơn, A Hoan, Đinh Văn Mỹ, Bùi Thế Kỷ, Y Thu, A Vay, Nguyễn Hải Vân, A Tâm, Y Dương, Nguyễn Khắc Sỹ, Nguyễn Thị Hiền, Vũ Thị Minh Huệ.

Khoá V (1977-1979): 31 uỷ viên chính thức, 2 uỷ viên dự khuyết.

           Ka Ba Tơ                                  - Bí thư.

           Trần Kim Cúc                          - Phó Bí thư.

           K Dung Dam Veo                    - Phó Bí thư.

         UVBTV: Đặng Văn Cung, Bùi Kế Nghiệp, A Lâng, Nguyễn Văn Liên, Nguyễn Thị Tám, Trần Đình Thi.

           UVBCH (chính thức): Nguyễn Hải An, Rơ Manh Y Dã, Y Bênh, Y Deng, Rơ Manh D Dgâu, Nguyễn Văn Kiên, Nguyễn Đức Hùng, Vũ Thị Minh Huệ, Nguyễn Văn Liên, Phùng Xuân Minh, A Lập, Đinh Thanh Tâm, Nguyễn Thanh Từ, Ngô Minh Thuý, Krung, Tơ Lo Byêu, A Kriu, Siu Phăh, A Xâu, Kim Sơn. 

UV BCH (dự khuyết): Đinh Bon, Trần Văn Đinh.

Khoá VI (1979-1983): 33 đồng chí.

Ka Ba Tơ                               - Bí thư.

          K Dung Dam Veo                  - Phó Bí thư.

             UVBTV: Nguyễn Thu An, Nguyễn Văn Ngọc, Vũ Trọng Kim, Krung Tô Lô Mih.

         UVBCH: Nguyễn Phi Yến, Nhâm Trung Tuần, Phạm Văn Hạc, A Hồng, Siu Tin, A Lâng, Võ Thị Mến, Đặng Văn Cung, Bùi Kế Nghiệp, Đoàn Châu Bảy, Lê Bá Châu, Đỗ Đức Xương, Siu Gát, Rơ Chơm Chik, Rơ Ma Phem, A Bình, Nguyễn Hữu Tường, A Tim, Rơ Ô Thúc, Y Blih, Lê Văn Tỵ, Triệu Vương, Nguyễn Thành Tựu, Nguyễn Mạnh Mến, Ngô Minh Thuý, Phan Thị Minh Nguyệt, Lâm Thị Thuỷ.

Khoá VII (1983-1987): 45 đồng chí.

  Ka Ba Tơ                                - Bí thư.

            Vũ Trọng Kim                        - Phó Bí thư.

            Đinh Văn Mỹ                         - Phó Bí thư.

        UVBTV: Vũ Thị Minh Huệ, Nguyễn Phi Yến, Trần Đức Thắng, Phạm Minh Siêng, Nhâm Trung Tuần, Hoàng Đạo, Nguyễn Hữu Tường, Nguyễn Bá Sơn, Phạm Hạc, Trịnh Thị Thu An.

              UVBCH: Đinh Dầu, Ksor Đứa, Nguyễn Ngọc Long, Vũ Xuân Hường, A Líp, Nguyễn Đề Oanh, Nguyễn Công Quế, Đặng Văn Nhanh, A Ri Hùng, Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Xuân Ánh, Phạm Thế Bé, Lương Văn Quý, Trương Thị Hằng, Đặng Đức Long, Lâm Duy Nhẫn, A Kron, A Tim, Bùi Anh Tuấn, Y BLỹ, Nguyễn Minh Hiển, Lưu Công Sang, Phan Xuân Trường, Nguyễn Bộ, Võ Thị Mên, Ksor BYơih, Lê Ngọc Thành, Lê Huy Sơn, Đinh Điệp, Vũ Quang Diệm, Siu Yơng, Ksor Dao.

   Khoá VIII (1987- 1992):45 đồng chí.

            Vũ Trọng Kim                                 - Bí thư.

            Ksor BYơih                                      - Phó Bí thư.

            Nguyễn Bá Sơn                                 - Phó Bí thư.

            UVBTV: Phan Xuân Trường, Lâm duy Nhẫn, Ksor Dao, Trương Thị Hnằg, Nguyễn Thế Quang, Phan Lang, Nguyễn Hồng Hạt, Nguyễn Thái Hậu.

UVBCH: Nay Doch, Đinh Điệp, Rơ Măh Giáp, Võ Hoàng, Mai Văn Khương, Đỗ Ngọc Thành, Trần Thị Hoài Thanh, Lê Bá Tuế, A Lích, Lê Hoài Ân, Võ Minh Chánh, A Châm, A Dân, Bah La Dơn, Huỳnh Trọng Khánh, Đỗ Văn Luân, Phan Thanh Minh, Siu HMăk, Phan Vĩnh Tuấn, Ban Vân, Siu Yơng, Đặng Đức Long, Nguyễn Xuân Quảng, Nguyễn Ngọc Long, Nguyễn Văn Long, Nguyễn Thị Thái Bình, Hồ Thị Lệ Hằng, Nguyễn Thị Hoa, Hoàng Công Lự, Phạm Ngọc Minh, Đinh Ri, Nguyễn Tăng Sang, Vũ Thị Thanh Tân, Phan Đình Thuận. 

  BCH lâm thời sau khi tỉnh Kon Tum được tái lập lại (10/1991)

 Vũ Trọng Kim                         - Bí thư.

 UVBTV: Nguyễn Văn Long, Lâm duy Nhẫn.

             UVBCH: A Dân, Đinh Điệp, Nguyễn Thị Hoa, Phan Thanh Minh, Phạm Ngọc Minh, A Lích, A Blem.

              Khoá IX ( 1992- 1997):21 đồng chí.

  Vũ Trọng Kim                                 - Bí thư.

             Nguyễn Văn Long                           - Phó Bí thư.

             Lâm Duy Nhẫn                                - Phó Bí thư.

            UVBTV: Đặng Thành Cường, Lý Thành Lê, Nguyễn Văn Quang, Trương Thị Ngọc Ánh.

               UVBCH: A Dân, Đinh Điệp, A Mịch, Trần Đình Huân, Đoàn Duy Quân, Vũ Đức Huy, Nguyễn Xuân Truyền, Hồ Thị Minh Nghĩa, Rơ Chăm Giáo, Nguyễn Văn Lương, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Viết Phúc, Nguyễn Bá Linh, Nguyễn Hùng Quyên.

Sau Đại hội, tháng 7/1992 đồng chí Vũ Trọng Kim được Đảng đIều động nhận công tác khác, đồng chí Lâm duy Nhẫn được chỉ định giữ chức Quyền Bí thư Tỉnh Đoàn (từ tháng 7/1992 đến tháng 3/1993); tại Hội nghị BCH lần thứ 3 (khoá IX) ngày 29/3/1993, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn được bầu bổ sung vào BCH và giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Kon Tum khoá IX. Tháng 7 năm 1994 Hội nghị BCH bầu bổ sung đồng chí Đinh Điệp giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh Đoàn Kon Tum khoá IX.

  Khoá X (1997-2002): 27 đồng chí

            Đặng Thanh Long                 - Bí thư.

            Trương Thị Ngọc Ánh          - Phó Bí thư.

            Lê Như Nhất                         - Phó Bí thư.

               UVBTV: Nguyễn Văn Chiến, Lê Ngọc Văn, Nguyễn Đức Liêm, Nguyễn Thế Tầm, Tô Xuân Tụng, Hồ Thị Minh Nghĩa

 UVBCH: Nguyễn Phi Hùng, Lê Trí Khải, Hoàng Văn Kiều, A Giao, Cao Minh Lục, Nguyễn Thanh Bình, Trần Hữu Lộc, A Dân, Nguyễn Thanh Hoài, Nguyễn Thị Như Quỳnh, Lê Văn Sơn, Nguyễn Văn Hả, Đào Quang Minh, Phạm Như Tứ, Nguyễn Xuân Dởu, Võ Trung Thanh, Võ Văn Tám, Đỗ Thị Hồng Vân, Nguyễn Ngọc Duyệt.

           Sau Đại hội, đồng chí Nguyễn Thế Tầm được điều động công tác khác, tại Hội nghị BCH bất thường tháng 11/1997, BCH đã bầu đồng chí Đặng Thanh Long- Nguyên Phó Bí thư thường trực thị Uỷ- Chủ tịch HĐND thị xã Kon Tum- vào BCH, giữ chức Bí Thư tỉnh Đoàn; tháng 7/2000 đồng chí Đặng Thanh Long được Đảng điều động sang nhận công tác khác, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh được BCH bầu giữ chức Bí thư tỉnh Đoàn. Tháng 12/2000 Hội nghị BCH Tỉnh Đoàn bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Xuân Truyền- UV BCH Tỉnh Đoàn khoá X- Bí thư Huyện Đoàn Đăk Hà giữ chức Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Kon Tum khoá X (nhiệm kỳ 1997-2002).

             Khoá XI (2002-2007):31 đồng chí

            Thao Y Bình                             - Bí thư.

            Nguyễn Trung Thuận               - Phó Bí thư.

            Võ Trung Mạnh                        - Phó Bí thư.

            Y Ly Trang                               - Phó Bí thư.

               UVBTV: Nguyễn Văn Hả, Phan Thị Thu Hà, Trịnh Văn Minh, Võ Thanh Sơn, Trần Kim Sơn, Trương Thị Tâm.

 UVBCH: Võ Duy Thái, Đoàn Trọng Đức, Nguyễn Trọng Thắng, Đặng Văn Tuấn, Sa Phương, Y Thị Bích Thọ, Nguyễn Đình Luyện, Ngô Hồng Điệp, Nguyễn Văn Nam, Vũ Thanh Thảo, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Vĩnh Thịnh, Nguyễn Minh Tú, Mai Thoan, Hà Thị Hiền, Vũ Kim Cương, Trương Quang Bổn, Nguyễn Huy Tưởng, A Vượng, Võ Duy Ngọc, Vũ Hồng Thuyên.

Sau Đại hội, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh và đồng chí Lê Như Nhất được điều động công tác khác, tháng 2/2006, BCH đã bầu đồng chí Thao Y Bình, giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn; đồng chí Nguyễn Trung Thuận- Trưởng Ban Tổ chức- Kiểm tra Tỉnh Đoàn, giữ chức Phó Bí thư; đồng chí Võ Trung Mạnh- Bí Thư Thị Đoàn Kon Tum, giữ chức Phó Bí thư; đồng chí Y Ly Trang- Phó Bí thư Huyện Đoàn Sa Thầy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Kon Tum khoá XI (nhiệm kỳ 2002-2007).                                       

            Khoá XII (2007-2012): 31 đồng chí

            Nguyễn Đức Tuy                       - Bí thư.

            Nguyễn Trung Thuận                - Phó Bí thư.

            Võ Trung Mạnh                        - Phó Bí thư.

            Y Ly Trang                               - Phó Bí thư.

            UVBTV: Trương Thị Tâm, Vũ Kim Cương, Nguyễn Văn Toán, Ngô Hoàng Anh, Chu Văn Hiền, Nguyễn Trọng Dũng, Ngô Hồng Điệp. 

UVBCH: Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Xuân Châu, Y Thị Bích Thọ, Mai Thoan, Sa Phương, Nguyễn Văn Hay, Nguyễn Trung Thành, Bùi Thuỷ, Đinh Văn Hương, Vũ Thanh Thảo, Vũ Huy Tưởng, Nguyễn Vĩnh Thịnh, Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Nguyễn Xuân Sang, Trương Nguyễn Công Thành, Lê Văn Ái, A Thoa, Lê Tuyên Huấn, Nguyễn Quang Hoà, Rơ Mah Khẩn, Võ Duy Thái.

Đến tháng 8/2010 đồng chí Nguyễn Trung Thuận và đồng chí Võ Trung Mạnh được điều động công tác khác, tháng 9/2010, BCH đã bầu đồng chí Huỳnh Quốc Huy -Trưởng Ban Tổ chức- Kiểm tra Tỉnh Đoàn, giữ chức Phó bí thư Thường Trục Tỉnh Đoàn; đồng chí Phan Thị Thuỷ - Trưởng Ban Mặt trận Đoàn kết tập hợp thanh niên, giữ chức Phó Bí thư(nhiệm kỳ 2007-2012). Đến tháng 01/2011 bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Chánh văn phòng Tỉnh Đoàn giữ chức vụ Phó Bí thư tỉnh Đoàn (nhiệm kỳ 2007-2012).

 Đến tháng 3/2011 đồng chí Nguyễn Đức Tuy - Bí Thư Tỉnh Đoàn được điều động công tác khác. Tháng 7-2011, Hội Nghị BCH đã bầu bổ sung đồng chí Huỳnh Quốc huy -Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh Đoàn giữ chức vụ Bí thư tỉnh Đoàn (nhiệm kỳ 2007-2012)

            Khoá XIII (2012-2017): 35 đồng chí

            Huỳnh Quốc Huy                         - Bí thư.

            Phan Thị Thủy                              - Phó Bí thư.

            Nguyễn Thị Ánh Tuyết                - Phó Bí thư.

           UVBTV: Ca Rô Chinh, Võ Minh Hà, Võ Thị Hải, Cao An Nguyên, Huỳnh Ngọc Phong, Thái Quang Thanh, Ngô Thị Hương Thơm. 

UVBCH: Y Xô Kiếm Ba, Lê Minh Chiến, Nông Hồng Đề, Nguyễn Văn Hay, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Nguyễn Quang Hòa, Trịnh Quốc Hoạt, Nguyễn Thị Hồng, Vũ Thị Huệ, Đặng Quốc Hưng, Nguyễn Thị Mai Hương, Lê Văn Kiều, A Khiên, Nguyễn Thị Thúy Lan, Bạch Thị Mân, Ngô Thị Na, Nguyễn Thị Như Nguyệt, Đỗ Văn Nhân, Xiêng Thanh Phúc, Nguyễn Thị Trúc Phượng, Cao Anh Quốc, Nguyễn Thị Lệ Thủy, Y Trang, Lê Hữu Vinh, Nguyễn Văn Vĩnh.

Tháng 10/2015 đồng chí Phan Thị Thủy được điều động công tác khác, đến tháng 7/2016 đồng chí Nguyễn Thị Ánh Tuyết cũng được điều động công tác khác; tháng 02/2016 BCH đã bầu đồng chí Thái Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ giữ chức Phó Bí thư tỉnh Đoàn; đến tháng 7/2016, BCH đã bầu đồng chí Xiêng Thanh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ- Bí thư huyện Đoàn Ngọc Hồi giữ chức Phó Bí thư tỉnh Đoàn. 

Tháng 3/2017, đồng chí Huỳnh Quốc Huy được điều động công tác khác, Hội nghị BCH Tỉnh Đoàn đã bầu đồng chí Xiêng Thanh Phúc - Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh Đoàn giữ chức vụ Bí thư Tỉnh Đoàn (nhiệm kỳ 2012-2017). 

 Khoá XIV (2017-2022): 34 đồng chí

            Xiêng Thanh Phúc                         - Bí thư.

            Thái Quang Thanh                         - Phó Bí thư.

            Bạch Thị Mân                                 - Phó Bí thư.

           UVBTV: Trang Huy Thông, Nguyễn Thị Lan, A Xây, Phạm Thị Yến Nhi, Ka Rô Chinh, Nguyễn Ngọc Trực, Lã Chí An.

UVBCH: Lưu Đình An, Nguyễn Lê Thanh An, Trần Quốc Bảo, Nguyễn Trọng Bình, Nguyễn Thanh Dũng, Hoàng Ngọc Được, Lưu Thị Bích Giang, Lê Thị Hồng Hạnh, Y Hồng Hạnh, A Hoàn, Y Hương, Nguyễn Vũ Khanh, Huỳnh Thị Ly Ly, Hoàng Sỹ Nam, Y Ngân, Nguyễn Công Nhật, Nguyễn Hồng Phong, Brôl Minh Phong, Đông Văn Sơn, Nguyễn Bảo Tân, A Ten, Nguyễn Văn Thủy, Rô Ly Thuyền, Phạm Như Anh Tuấn.

Last Updated ( Tuesday, 05 December 2017 02:05 )  

Đăng nhập

Video sự kiện

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

 

Du Bao Thoi Tiet

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay857
mod_vvisit_counterHôm qua1282
mod_vvisit_counterTuần này8042
mod_vvisit_counterTuần trước9479
mod_vvisit_counterTháng này23436
mod_vvisit_counterTháng trước46640
mod_vvisit_counterTổng922163